Friday, July 24, 2009

Islam dan Sains

By Anon


PENGENALAN

Sains dan Teknologi yang ada pada hari ini adalah hasil daripada perkembangan yang berlaku semenjak beribu-ribu tahun yang lalu melalui beberapa tamadun manusia. Ia merupakan daya usaha manusia memahami alam dan seterusnya berikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Setelah mengalami perubahan yang begitu pesat mengikut keperluan masyarakat.


TAKRIF SAINS

Kamus Oxford (1983), mentakrifkan sains sebagai cabang ilmu pengetahuan yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang bersistem terhadap fenomena alam semula jadi.


PEMBAHAGIAN SAINS

Sains boleh dikategorikan kepada tiga, iaitu Sains Tabiin,Sains Gunaan dan Sains Sosial

Sains Tabi’e
Sains tabi’e dikenali juga sebagai sains tulen , Sains Tulen (Natural Science) merupakan penggunaan kaedah saintifik untuk mengkaji benda-benda nyata di bumi ini. Bidang ini merangkumi:
i. Biologi
ii. Fizik
iii. Kimia

Dalam al-Quran ada ayat-ayat yang menyentuh sains tabi’eseperti firman Allah yang bermaksud:
"Tidakkah kamu melihat bahawasanya Allah menurunkun hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunun¬gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) dl antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang- binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagiMaha Pengampun" (Faathir 35 : 27&28)

Dalam ayat ini Allah s.w.t. menerangkan bahawa bagaimana kejadian fenomena hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang terdiri daripada pelbagai spesis. Begitu juga dengan melihat kejadian gunung-ganang yang berbeza yang memberikan hasil yang berbeza pula kepada manusia. Begitu juga dengan kejadian kehidupan binatang buas dan binatang yang dijadikan ternakan yang boleh diambil manfaat darinya. Begitu pula dengan kejadian manusia yang terdiri daripada pelbagai bangsa yang mempunyai pelbagai adat resam dan budaya.

Di atas dalil kenyataan segala penciptaan menimbulkan ketinggian iman dan rasa tanggungjawab terhadap makhluk dan tuhanNya

Sains Gunaan

Sains gunaan ialah kajian yang lebih menekankan kepada keperluan-keperluan jangka pendek atau jangka panjang atau untuk menghasilkan pengeluaran-pengeluaran dalam bidang yang mempunyai nilai amali, contohnya : bidang perubatan, pertanian dan lain-lain lagi.

Sains Sosial
Sains Sosial ialah kajian terhadap kelakuan individu atau masyarakat serta tindak balasnya terhadap alam sekitar.
sebenarnya ilmu sains sosial atau kemanusiaan ni sudah lama wujud sejak dizaman Rasulullah lagi yang mana baginda sendiri sering menekankan berbuat baik dengan jiran tetangga,adab-adab dengan guru dan sebagainya.


KEDUDUKAN DAN PERANAN SAINS DALAM ISLAM

Islam melihat sains dan agama itu suatu yang bersifat bersepadu. Sians tidak mampu dipisahkan daripada nilai-nilai keagamaan. Agama menjadi pengawal kepada segala perlakuan manusia termasuklah dalam bidang sains dan teknologi. Islam melihat sains sebagai satu perkara yang amat penting kerana dengan sains dan teknologi manusia berupaya:
a) Mengenal Tuhan (Allah)
b) Menegakkan hakikat kebenaran
c) membawa mausia kepada sifat tafakkur dan dapat mengenali Allah
d) Membantu manusia memenuhi keperluan material
e) Membantu manusia dalam pelaksanaan Syari’at.

Firman Allah dalam surah Luqman ayat 20 yang bermaksud :
“Tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah memudahkan untuk kemudahanmu apa yang ada di langit dan di bumi, dan telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatNya yang zahir dan batin”

Dari ayat di atas lebih jelas, bahawa alam yang dicipta Allah SWT ini adalah tertaluk kepada hukum-hukum tertentu dan apa sahaja yang ada di langit dan di bumi adalah hak Allah untuk kemudahan dan kegunaan manusia. Islam tidak terbatas kepada hubungan manusia dengan tuhan, bahkan merangkumi semua aspek kehidupan. Ini termasuklah dari sudut teknologi. Teknologi dibangunkan dan dimajukan demi memelihara dan meningkatkan kualiti kehidupan kerohanian.

f) Menjaga keseimbangan dan keharmonian alam.

No comments:

Like TITAS

Followers

Subhanallah!

Anda Suka Blog Ini???

Beri Sokongan